Mateřská škola

Adresa: Chotusice 35, 285 76
Ředitelka organizace: Mgr. Bc. Andrea Marková, MBA, MSc.
telefon: +420 734 158 394
Vedoucí učitelka: Milena Podhajská
tel.:+420 312 276 030
email: Chotusicems@seznam.cz
Učitelský sbor:
Třída KUŘÁTEK – Milena Podhajská, Bc. Lenka Tučková
Třída ŽABIČEK– Jana Zvolánková, Lucie Nováková, asistent pedagoga Dana Rolencová
Kapacita zařízení: od 1.1.2015 – 48 dětí
Volná kapacita pro školní rok 2023 – 2024: 0
Webová prezentace: http://www.chotusice.cz/zs-ms/materska-skola.html
Provozní zaměstnanci: Šárka Goliášová

Školné na školní rok 2023/2024
450,- Kč měsíčně

 

V roce 2010 získala Obec Chotusice dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst, Velké projekty, dopravně – bezpečností  ve výši 2.395.508,- Kč na projekt
„Stavební úpravy MŠ Chotusice – zateplení“.

Náklady na výměnu oken, zateplení pláště budovy, zateplení stropu budovy, klempířské práce, výstavbu pergoly a zastřešení vstupního vchodu činily 2.642.643,- Kč.
Dále pak byl vybudován přístřešek na kola ve výši 90.385,- Kč.
Celková výše spolufinancování z obecního rozpočtu na rekonstrukci budovy MŠ činila 337.520,- Kč.
 
 
 

…  troufáme si tvrdit, že naše školka v současné době patří široko daleko k těm nejhezčím…
Více snímků z rekonstrukce budovy MŠ naleznete ve FOTOGALERII nebo zde
MŠ pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání.
Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání, učení prožitkem a uplatňování situačního učení, které je založené na vytváření a využívání praktických životních situací, ve kterých se může dítě ocitnout, autentičnost prožitku tak odpovídá reálnému životu a navozování činností v rovině „jako„. K tomu využijeme prvky tvořivé dramatiky, smyslové a duchovní výchovy – artefiletiky (výtvarné a prožitkové učení).
Hlavní cíle a prostředky vedoucí k naplnění filosofie naší mateřské školy
 • učit děti přemýšlet nad svou vlastní osobností, vlastnostmi a podporovat růst jejich sebedůvěry -prostřednictvím prožitků, praktických zkušeností, zavádění projektového a problémového učení, experimentů, řízené a spontánní aktivity zařazovat v denním režimu vždy vyváženě
 • vést děti k tomu, aby se učily navzájem komunikovat, nejen formulovat své názory a myšlenky, ale vyjádřit i své pocity a vnímat to, co cítí ti druzí, dívat se na problémy z různých úhlů pohledu, vzít určitý díl zodpovědnosti při řešení některých situací – respektovat individuální potřeby a přání dětí, dávat dětem dostatek času a příležitostí k vyjádření svých přání a pocitů, reflexe po dramatických a výtvarných hrách, dostatečný osobní příklad učitelek, jazykové chvilky pro procvičování výslovnosti a jazykových dovedností
 • rozvíjet intuici, tvořivost, obrazotvornost – vytvoření estetického a útulného prostředí, zajištění dostatečného množství pomůcek a náčiní přístupné dětem, využití dramatických her, artefiletiky – výtvarné a prožitkové cítění
 • potlačovat v dětech nezdravý egocentrismus, soupeřivost a naopak navodit ve třídě atmosféru spolupráce a duševní pohody – vést děti k soudržnosti, přátelství, respektovat potřeby a zájmy zaměstnanců – umožnit co nejvíce účasti pedagogům na akcích dalšího vzdělávání
„Vychovávat znamená vést dítě k sobě samému, k jeho vlastní osobnosti, nikoli však drezurovat“
Judith L. Bachová
Charakteristika školního vzdělávacího programu
Poslání naší mateřské školy
Předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenost v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí a tvořivost dětí.
Filosofií naší mateřské školy
je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.
Základním kamenem je výchova k vnitřní svobodě, která vede k individualitě osobnosti.
Uvědomí-li si člověk svou jedinečnost na tomto světě, pochopí ji jako odpovědnost k vnějšímu prostředí, živým organizmům, ostatním lidem i vůči sobě samému.
Úzce spolupracujeme se ZŠ Chotusice, ZUŠ Čáslav s VÚ Čáslav, se zřizovatelem Obcí Chotusice, s rodiči, s Pedagogicko-psychologickou poradnou a s dětskými lékaři.
Naše pravidelné akce
 • jarní, Mikulášské a vánoční besídky
 • dětský karneval
 • masopust
 • dětský den
 • školní výlet
 • návštěva čáslavského divadla
 • vzájemné návštěvy dětí MŠ a ZŠ
 • výzdoba budovy MŠ
 

 • pravidelné besedy s Policií ČR
 • návštěvy vojenského útvaru (ukázky výcviků služebních psů a dravců)
 • vycházky po okolí
 • kulturní pořady pro děti (dojíždí k nám loutkové divadlo)
 • plavecký výcvik
 • rozloučení se školním rokem